Commit 349ca468 authored by Peter Limkilde Svendsen's avatar Peter Limkilde Svendsen
Browse files

Update docs page

parent bc1a3a56
......@@ -2,19 +2,21 @@
title = "Dokumentation"
+++
## Kom i gang!
## Kom i gang
Vi anbefaler at du starter med [Redoxbogen](https://doc.redox-os.org/book/), da den beskriver hvordan du sætter Redox op og bruger det.
Vi anbefaler at du starter med [Redox-bogen](https://doc.redox-os.org/book/), da den beskriver hvordan du sætter Redox op og bruger det.
## Referenser
## Referencer
[Bogen](https://doc.redox-os.org/book/). En bog som beskriver Redox's design.
[Bogen](https://doc.redox-os.org/book/). En bog som beskriver Redox' design.
[Talks](/talks/). Redox talks given at various events and conferences.
[Foredrag](/talks/). Redox-foredrag holdt til diverse begivenheder og konferencer.
[Kernen](https://doc.redox-os.org/kernel/kernel/). Dokumentation for Redoxkernen.
[Kernen](https://doc.redox-os.org/kernel/kernel/). Dokumentation for Redox-kernen.
[Standard Library](https://doc.redox-os.org/std/std/). Dokumentation for Redoxs Standard Library.
[Standardbiblioteket](https://doc.redox-os.org/std/std/). Dokumentation for Redox' standardbibliotek.
[Ion-manual](https://doc.redox-os.org/ion-manual/html). Dokumentation for kommandofortolkeren Ion.
## Bidrag til Redox
......@@ -22,21 +24,13 @@ Tak for din interesse i at bidrage til Redox!
Der findes mange måder at hjælpe os og vi sætter pris på dem alle.
Redox er et stort projekt spredt ud over mange repos som kan findes i
[Redoxorganisationen på GitLab](https://gitlab.redox-os.org/redox-os). Dette dokument,
[Redox-organisationen på GitLab](https://gitlab.redox-os.org/redox-os). Dokumentet
[CONTRIBUTING.md](https://gitlab.redox-os.org/redox-os/redox/blob/master/CONTRIBUTING.md)
er en guide til at hjælpe nybegyndere med at bidrage.
er en guide til at hjælpe nybegyndere med at bidrage!
## Kommunikation og chat
Den hurtigeste og mest åbne måde at kommunikere med Redox-teamet er på vores
chatserver. Foreløbig er den eneste måde at blive det ved at sende en e-mail til
[info@redox-os.org](mailto:info@redox-os.org), som kan tage lidt tid
siden det ikke er automatiseret. Vi arbejder på en enklere måde at gøre dette,
men det er den mest praktiske måde lige nu.
Du kan også finde Redox på Reddit:
[/r/rust/](https://www.reddit.com/r/rust) og
[/r/redox/](https://www.reddit.com/r/redox). Den ugenlige opdatering er lagt ud på det første link.
Se venligst under [Community](/da/community/).
## Opførsel
Vi følger Rusts [regler for god opførsel](https://www.rust-lang.org/policies/code-of-conduct).
Vi følger [Rusts adfærdskodeks](https://www.rust-lang.org/policies/code-of-conduct).
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment