Commit c6755d17 authored by Jeremy Soller's avatar Jeremy Soller
Browse files

Merge branch 'update-da' into 'master'

Update/expand Danish translation

See merge request redox-os/website!241
parents d6e95d08 bd6244ff
......@@ -358,7 +358,7 @@ name = "Skærmbilleder"
url = "/screens/"
[[languages.da.menu.main]]
weight = 5
name = "Doner"
name = "Donér"
url = "/donate/"
[[languages.da.menu.main]]
weight = 6
......
......@@ -2,34 +2,34 @@
title = "Community"
+++
This page attempts to explain how the Redox OS community is organised and help you navigate it.
Denne side tilstræber at forklare hvordan fællesskabet omkring Redox OS er organiseret og at hjælpe dig med at navigere i det.
<a id="chat"></a>
## [Chat](https://chat.redox-os.org)
The quickest and most open way to communicate with the Redox team is on our chat server. Currently, you can only get an invite by sending an email request to info@redox-os.org, which might take a little while, since it's not automated. Simply say you'd like to join the chat. We're working on an better way to do this, but this is the best way right now.
Den hurtigste og mest åbne måde form for kommunikation med Redox-teamet er via vores chatserver. Foreløbig er den eneste måde at få en invitation ved at sende en forespørgsel pr. e-mail til info@redox-os.org, hvilket kan tage lidt tid, da det ikke er automatiseret. Skriv blot at du gerne vil deltage i chatten. Vi arbejder på en bedre måde at gøre dette, men det er den bedste måde lige nu.
<a id="forum"></a>
## [Forum](https://discourse.redox-os.org/)
This is the best way to discuss more general topics that aren't about specific things that need to be addressed one way or another. You can sign up like any other website.
Dette er den bedste måde at diskutere mere generelle emner, der ikke omhandler specifikke ting der skal tages hånd om på den ene eller anden måde. Du kan oprette en brugerkonto som på ethvert andet websted.
<a id="gitlab"></a>
## [GitLab](https://gitlab.redox-os.org/redox-os/redox)
A bit more formal way of communication with fellow Redox devs, but a little less quick and convenient like the chat. Submit an issue when you run into problems compiling, testing, or just would like to discuss a certain topic, be it features, code style, code inconsistencies, minor changes and fixes, etc.
En lidt mere formel form for kommunikation med andre Redox-udviklere, men lige knap så hurtig og bekvem som chatten. Opret et issue når du støder på problemer med at compile, teste, eller hvis du blot vil diskutere et bestemt emne, hvad enten det er features, kodestil, uoverensstemmelser i koden, småændringer og -rettelser osv.
<a id="reddit"></a>
## [Redox OS on Reddit](https://www.reddit.com/r/Redox/)
## [Redox OS Reddit](https://www.reddit.com/r/Redox/)
If you want a quick look at what's going on and talk about it.
Hvis du vil have et hurtigt kig på hvad der foregår og tale om det.
[reddit.com/r/rust](https://www.reddit.com/r/rust) for related Rust news and discussions.
[reddit.com/r/rust](https://www.reddit.com/r/rust) for relaterede Rust-nyheder og -diskussioner.
<a id="twitter"></a>
## [Twitter](https://twitter.com/redox_os)
News and related content.
Nyheder og relateret indhold.
......@@ -2,19 +2,21 @@
title = "Dokumentation"
+++
## Kom i gang!
## Kom i gang
Vi anbefaler at du starter med [Redoxbogen](https://doc.redox-os.org/book/), da den beskriver hvordan du sætter Redox op og bruger det.
Vi anbefaler at du starter med [Redox-bogen](https://doc.redox-os.org/book/), da den beskriver hvordan du sætter Redox op og bruger det.
## Referenser
## Referencer
[Bogen](https://doc.redox-os.org/book/). En bog som beskriver Redox's design.
[Bogen](https://doc.redox-os.org/book/). En bog som beskriver Redox' design.
[Talks](/talks/). Redox talks given at various events and conferences.
[Foredrag](/talks/). Redox-foredrag holdt til diverse begivenheder og konferencer.
[Kernen](https://doc.redox-os.org/kernel/kernel/). Dokumentation for Redoxkernen.
[Kernen](https://doc.redox-os.org/kernel/kernel/). Dokumentation for Redox-kernen.
[Standard Library](https://doc.redox-os.org/std/std/). Dokumentation for Redoxs Standard Library.
[Standardbiblioteket](https://doc.redox-os.org/std/std/). Dokumentation for Redox' standardbibliotek.
[Ion-manual](https://doc.redox-os.org/ion-manual/html). Dokumentation for kommandofortolkeren Ion.
## Bidrag til Redox
......@@ -22,21 +24,13 @@ Tak for din interesse i at bidrage til Redox!
Der findes mange måder at hjælpe os og vi sætter pris på dem alle.
Redox er et stort projekt spredt ud over mange repos som kan findes i
[Redoxorganisationen på GitLab](https://gitlab.redox-os.org/redox-os). Dette dokument,
[Redox-organisationen på GitLab](https://gitlab.redox-os.org/redox-os). Dokumentet
[CONTRIBUTING.md](https://gitlab.redox-os.org/redox-os/redox/blob/master/CONTRIBUTING.md)
er en guide til at hjælpe nybegyndere med at bidrage.
er en guide til at hjælpe nybegyndere med at bidrage!
## Kommunikation og chat
Den hurtigeste og mest åbne måde at kommunikere med Redox-teamet er på vores
chatserver. Foreløbig er den eneste måde at blive det ved at sende en e-mail til
[info@redox-os.org](mailto:info@redox-os.org), som kan tage lidt tid
siden det ikke er automatiseret. Vi arbejder på en enklere måde at gøre dette,
men det er den mest praktiske måde lige nu.
Du kan også finde Redox på Reddit:
[/r/rust/](https://www.reddit.com/r/rust) og
[/r/redox/](https://www.reddit.com/r/redox). Den ugenlige opdatering er lagt ud på det første link.
Se venligst under [Community](/da/community/).
## Opførsel
Vi følger Rusts [regler for god opførsel](https://www.rust-lang.org/policies/code-of-conduct).
Vi følger [Rusts adfærdskodeks](https://www.rust-lang.org/policies/code-of-conduct).
+++
title = "Darovat"
title = "Donér"
+++
## Jackpot51
Jackpot51, or Jeremy Soller, is the creator, maintainer, and lead developer of Redox OS.
Jackpot51, eller Jeremy Soller, er Redox OS' stifter, maintainer og ledende udvikler.
You can donate to Jackpot51 the following ways:
Du kan donere til Jackpot51 på følgende måder:
- [Patreon](https://www.patreon.com/redox_os)
- [Liberapay](https://liberapay.com/redox_os)
......@@ -14,5 +14,5 @@ You can donate to Jackpot51 the following ways:
- [Bitcoin](bitcoin:1MD8PqWMUhNPBR6YhYUUgrztEJ6StkxGQK) 1MD8PqWMUhNPBR6YhYUUgrztEJ6StkxGQK
- [Ethereum](ethereum:0xa0589F36202c6dFFB0e3e0aCAEa5D62c0f5469ce) 0xa0589F36202c6dFFB0e3e0aCAEa5D62c0f5469ce
The following patrons have donated $4 or more to Jackpot51 for use in developing Redox OS:
Følgende bidragydere har doneret $4 eller mere til Jackpot51 til brug for udvikling i Redox OS:
{{% partial "donors/jackpot51.html" %}}
......@@ -5,8 +5,8 @@ url = "/home"
<div class="row install-row">
<div class="col-md-8">
<p class="pitch">
<b>Redox</b> er et Unix-lignende operativsystem som er skrevet i programmeringsproget <a style="color: inherit;" href="https://www.rust-lang.org/"><b>Rust</b></a>,
for at bringe innovationer fra Rust til en moderne mikrokerne med et komplet set af programmer.
<b>Redox</b> er et Unix-lignende operativsystem skrevet i <a style="color: inherit;" href="https://www.rust-lang.org/"><b>Rust</b></a>
med det mål at bringe nyskabelserne fra Rust til en moderne mikrokerne og et komplet udvalg af applikationer.
</p>
</div>
<div class="col-md-4 install-box">
......@@ -20,23 +20,23 @@ url = "/home"
<ul class="laundry-list" style="margin-bottom: 0px;">
<li>Skrevet i Rust</li>
<li>Mikrokerne-design</li>
<li>Valgfrit GUI - Orbital</li>
<li>Understøtter Rusts Standard Library</li>
<li>Inkluderer valgfri GUI - Orbital</li>
<li>Understøtter Rusts standardbibliotek</li>
</ul>
</div>
<div class="col-md-6">
<ul class="laundry-list">
<li>MIT-licens</li>
<li>Drivere kører i userspace</li>
<li>Inkluderer almindelig Unix-kommandoer</li>
<li>Newlib-port til C-programmer</li>
<li>Inkluderer almindelige Unix-kommandoer</li>
<li>Eget C-standardbibliotek skrevet i Rust (relibc)</li>
</ul>
</div>
</div>
<div class="row features">
<div class="col-sm-12">
<div style="font-size: 16px; text-align: center;">
Redox kører Orbital
Redox med Orbital
</div>
<a href="/img/redox-orbital/large.png">
<picture>
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment