Home page edits

parent 34549c55
......@@ -5,8 +5,8 @@ url = "/home"
<div class="row install-row">
<div class="col-md-8">
<p class="pitch">
<b>Redox</b> er et Unix-lignende operativsystem som er skrevet i programmeringsproget <a style="color: inherit;" href="https://www.rust-lang.org/"><b>Rust</b></a>,
for at bringe innovationer fra Rust til en moderne mikrokerne med et komplet set af programmer.
<b>Redox</b> er et Unix-lignende operativsystem skrevet i <a style="color: inherit;" href="https://www.rust-lang.org/"><b>Rust</b></a>
med det mål at bringe nyskabelserne fra Rust til en moderne mikrokerne og et komplet udvalg af applikationer.
</p>
</div>
<div class="col-md-4 install-box">
......@@ -20,15 +20,15 @@ url = "/home"
<ul class="laundry-list" style="margin-bottom: 0px;">
<li>Skrevet i Rust</li>
<li>Mikrokerne-design</li>
<li>Valgfrit GUI - Orbital</li>
<li>Understøtter Rusts Standard Library</li>
<li>Inkluderer valgfri GUI - Orbital</li>
<li>Understøtter Rusts standardbibliotek</li>
</ul>
</div>
<div class="col-md-6">
<ul class="laundry-list">
<li>MIT-licens</li>
<li>Drivere kører i userspace</li>
<li>Inkluderer almindelig Unix-kommandoer</li>
<li>Inkluderer almindelige Unix-kommandoer</li>
<li>Eget C-standardbibliotek skrevet i Rust (relibc)</li>
</ul>
</div>
......@@ -36,7 +36,7 @@ url = "/home"
<div class="row features">
<div class="col-sm-12">
<div style="font-size: 16px; text-align: center;">
Redox kører Orbital
Redox med Orbital
</div>
<a href="/img/redox-orbital/large.png">
<picture>
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment