Public
Authored by dautiengbinhduong

Xin bản vẽ giấy phép xây dựng dầu tiếng bình dương cho nhà ở có khó không?

Xin bản vẽ giấy phép xây dựng dầu tiếng bình dương cho nhà ở có khó không?

Thứ nhất, điều kiện bắt buộc xin phép lúc xây dựng nhà ở

Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 89 Luật Xây dựng thì:

“Điều 89. Đối tượng và các loại giấy phép xây dựng dầu tiếng bình dương

1. Trước lúc khởi công xây dựng công trình, chủ đầu tư bắt buộc mang giấy phép xây dựng do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp theo quy luật của Luật này, trừ điều kiện luật chơi tại khoản hai Điều này.” Trong khoản hai của Điều 89 Luật xây dựng mang liệt kê một số trường hợp xây dựng nhà ở sẽ ko buộc phải xin cấp phép bên cạnh đó trong quy luật này không hề liệt kê đối tượng nhà ở thuộc đô thị. Do vậy trong điều kiện này trường hợp các bạn muốn xây nhà ở trong khu vực Thành phố Thanh Hóa bạn sẽ nên xin cấp Giấy phép xây dựng.

Thứ hai hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng:

Căn cứ cách thức tại Điểm a, Khoản 1 Điều 102 Luật Xây dựng quy luật như sau:

“Điều 102. Quá trình cấp, cấp lại, điều chỉnh và gia hạn xin giấy phép xây dựng dầu tiếng bình dương

1. Quy trình cấp giấy phép xây dựng & điều chỉnh giấy phép xây dựng được quy định như sau:

a) Chủ đầu tư nộp 02 bộ hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng, điều chỉnh giấy phép xây dựng cho cơ quan mang thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng;”

Như vậy, theo quy luật này thì bạn xây dựng nhà ở riêng lẻ trong khu vực đô thị thì các bạn nên nên chuẩn bị 2 bộ hồ sơ đề nghị cấp giấy phép dầu tiếng bình dương xây dựng để gửi tới cơ quan với thẩm quyền.

Về thành phần hồ sơ đc cách thức tại Điều 11 Thông tư số 15/2016/TT-BXD thì bộ hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng gồm:

  • Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng theo mẫu tại Phụ lục số 1 Thông tư này;
  • Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;
  • Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính hai bộ bản vẽ bề ngoài kỹ thuật hoặc bản vẽ xin phép xây dựng dầu tiếng bình dương đc phê duyệt theo quy định của pháp luật về xây dựng, mỗi bộ gồm:1) Bản vẽ mặt bằng công trình trên lô đất tỷ lệ 1/50 – 1/500 kèm theo sơ đồ vị trí công trình;2) Bản vẽ mặt bằng những tầng, những mặt đứng cùng với mặt cắt chính của công trình tỷ lệ 1/50 – 1/200
  • Bản vẽ mặt bằng móng tỷ lệ 1/50 – 1/200 cùng với mặt cắt móng tỷ lệ 1/50 kèm theo sơ đồ đấu nối hệ thống thoát nước mưa, xử lý nước thải, cấp nước, cấp điện, thông tin tỷ lệ 1/50 – 1/200.
  • so với công trình mang tầng hầm bắt buộc nên mang thêm bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính văn bản bằng lòng biện pháp thi công móng của chủ đầu tư đảm bảo an toàn cho công trình & công trình lân cận.
  • đối với công trình xây dựng có công trình liền kề nên sở hữu bản cam kết của chủ đầu tư cam kết an toàn đối với công trình liền kề.
Xin bản vẽ giấy phép xây dựng dầu tiếng bình dương cho nhà ở có khó không? 102 Bytes
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment