Commit a0eb48b3 authored by Jeremy Soller's avatar Jeremy Soller Committed by GitHub

Merge pull request #175 from xTibor/update-hungarian

community: Update Hungarian translation
parents e8273613 a7b097b0
......@@ -574,7 +574,7 @@ name = "Dokumentáció"
url = "/docs/"
[[languages.hu.menu.main]]
weight = 2
name = "Community"
name = "Közösség"
url = "/community"
[[languages.hu.menu.main]]
weight = 3
......
+++
title = "Community"
title = "Közösség"
+++
This page attempts to explain how the Redox OS community is organised and help you navigate it.
Ez az oldal megpróbálja elmagyarázni, hogy hogyan is szerveződik a Redox OS közössége és megpróbál segíteni az eligazodásban.
<a id="chat"></a>
## [Chat](https://chat.redox-os.org)
The quickest and most open way to communicate with the Redox team is on our chat server. Currently, you can only get an invite by sending an email request to info@redox-os.org, which might take a little while, since it's not automated. Simply say you'd like to join the chat. We're working on an better way to do this, but this is the best way right now.
A leggyorsabb és legnyíltabb módja a Redox csapatával való kapcsolatfelvételre a chatszerverünk használata. Csatlakozni jelenleg egy [info@redox-os.org](mailto:info@redox-os.org)-ra küldött e-mailes kérelemmel lehetséges. Ez sajnos eltarthat egy ideig, mivel nincs automatizálva. Egyszerűen csak írd meg, hogy csatlakozni szeretnél a chathez. Dolgozunk egy jobb módszeren, azonban jelen pillanatban ez a legjobb megoldás.
<a id="forum"></a>
## [Forum](https://discourse.redox-os.org/)
## [Fórum](https://discourse.redox-os.org/)
This is the best way to discuss more general topics that aren't about specific things that need to be addressed one way or another. You can sign up like any other website.
Ez a legjobb módja ha olyan általánosabb témákról szeretnél beszélni amik nem konkrét tennivalók. Regisztálhatsz rá, mint bármely más weboldalra.
<a id="github"></a>
## [GitHub](https://github.com/redox-os/redox)
A bit more formal way of communication with fellow Redox devs, but a little less quick and convenient like the chat. Submit an issue when you run into problems compiling, testing, or just would like to discuss a certain topic, be it features, code style, code inconsistencies, minor changes and fixes, etc.
Egy kicsivel formálisabb módja a Redox fejlesztőivel való kommunikációra, azonban kevésbé gyors és kényelmes mint a chat. Nyiss egy hibajegyet ha problémád akadt a fordítással vagy teszteléssel kapcsolatban, vagy esetleg csak meg szeretnél vitatni egy bizonyos témát, legyen az valamilyen funkció, kódstílus, inkonzisztens kód, kisebb változtatások és javítások, stb.
<a id="reddit"></a>
## [Redox OS on Reddit](https://www.reddit.com/r/Redox/)
## [Redox OS a Redditen](https://www.reddit.com/r/Redox/)
If you want a quick look at what's going on and talk about it.
Ha egy gyors pillantást szeretnél vetni a történésekre és beszélgetni szeretnél róluk.
[reddit.com/r/rust](https://www.reddit.com/r/rust) for related Rust news and discussions.
[reddit.com/r/rust](https://www.reddit.com/r/rust) a Rust programozási nyelvhez kötődő hírekhez és beszélgetésekhez.
<a id="twitter"></a>
## [Twitter](https://twitter.com/redox_os)
News and related content.
Hírek és kapcsolódó tartalmak.
......@@ -23,9 +23,7 @@ A Redox egy nagy, sok tárolóra kiterjedő projekt, amely a [GitHub-on lévő R
## Kommunikáció és chat
A leggyorsabb és legnyitottabb módja a Redox csapatával való kapcsolatfelvételre a chatszerverünk használata. Csatlakozni jelenleg egy [info@redox-os.org](mailto:info@redox-os.org)-ra küldött e-maillel lehetséges. Ez sajnos eltarthat egy ideig, mert nincs automatizálva. Dolgozunk egy egyszerűbb módszeren is, azonban jelen pillanatban ez a legkényelmesebb megoldás számunkra.
A Redox megtalálható a Redditen is a [/r/rust/](https://www.reddit.com/r/rust) és [/r/redox/](https://www.reddit.com/r/redox) subredditeken. Az utóbbin közzéteszünk heti híreket.
Tekintsd meg a [Közösség](/community/) menüpontot.
## Magatartás
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment