Update lock file

parent efff2cb7
......@@ -59,7 +59,7 @@ dependencies = [
"semver 0.9.0 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)",
"serde 1.0.80 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)",
"serde_derive 1.0.80 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)",
"serde_json 1.0.32 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)",
"serde_json 1.0.33 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)",
]
[[package]]
......@@ -79,7 +79,7 @@ source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
dependencies = [
"ansi_term 0.11.0 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)",
"clippy_lints 0.0.209 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)",
"regex 1.0.5 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)",
"regex 1.0.6 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)",
"rustc_version 0.2.3 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)",
"semver 0.9.0 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)",
]
......@@ -92,17 +92,17 @@ dependencies = [
"cargo_metadata 0.5.8 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)",
"if_chain 0.1.3 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)",
"itertools 0.7.8 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)",
"lazy_static 1.1.0 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)",
"lazy_static 1.2.0 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)",
"matches 0.1.8 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)",
"pulldown-cmark 0.1.2 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)",
"quine-mc_cluskey 0.2.4 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)",
"regex-syntax 0.6.2 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)",
"regex-syntax 0.6.3 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)",
"semver 0.9.0 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)",
"serde 1.0.80 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)",
"serde_derive 1.0.80 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)",
"toml 0.4.8 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)",
"unicode-normalization 0.1.7 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)",
"url 1.7.1 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)",
"url 1.7.2 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)",
]
[[package]]
......@@ -172,19 +172,16 @@ dependencies = [
"goblin 0.0.15 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)",
"linked_list_allocator 0.6.3 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)",
"raw-cpuid 4.0.0 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)",
"redox_syscall 0.1.40",
"redox_syscall 0.1.42",
"slab_allocator 0.3.1",
"spin 0.4.9 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)",
"spin 0.4.10 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)",
"x86 0.9.0 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)",
]
[[package]]
name = "lazy_static"
version = "1.1.0"
version = "1.2.0"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
dependencies = [
"version_check 0.1.5 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)",
]
[[package]]
name = "libc"
......@@ -196,7 +193,7 @@ name = "linked_list_allocator"
version = "0.6.3"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
dependencies = [
"spin 0.4.9 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)",
"spin 0.4.10 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)",
]
[[package]]
......@@ -226,7 +223,7 @@ source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
[[package]]
name = "proc-macro2"
version = "0.4.20"
version = "0.4.24"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
dependencies = [
"unicode-xid 0.1.0 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)",
......@@ -248,10 +245,10 @@ source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
[[package]]
name = "quote"
version = "0.6.9"
version = "0.6.10"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
dependencies = [
"proc-macro2 0.4.20 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)",
"proc-macro2 0.4.24 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)",
]
[[package]]
......@@ -276,26 +273,26 @@ dependencies = [
[[package]]
name = "redox_syscall"
version = "0.1.40"
version = "0.1.42"
[[package]]
name = "regex"
version = "1.0.5"
version = "1.0.6"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
dependencies = [
"aho-corasick 0.6.9 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)",
"memchr 2.1.1 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)",
"regex-syntax 0.6.2 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)",
"regex-syntax 0.6.3 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)",
"thread_local 0.3.6 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)",
"utf8-ranges 1.0.2 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)",
]
[[package]]
name = "regex-syntax"
version = "0.6.2"
version = "0.6.3"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
dependencies = [
"ucd-util 0.1.2 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)",
"ucd-util 0.1.3 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)",
]
[[package]]
......@@ -313,7 +310,7 @@ dependencies = [
[[package]]
name = "ryu"
version = "0.2.6"
version = "0.2.7"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
[[package]]
......@@ -348,18 +345,18 @@ name = "serde_derive"
version = "1.0.80"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
dependencies = [
"proc-macro2 0.4.20 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)",
"quote 0.6.9 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)",
"syn 0.15.15 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)",
"proc-macro2 0.4.24 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)",
"quote 0.6.10 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)",
"syn 0.15.21 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)",
]
[[package]]
name = "serde_json"
version = "1.0.32"
version = "1.0.33"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
dependencies = [
"itoa 0.4.3 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)",
"ryu 0.2.6 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)",
"ryu 0.2.7 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)",
"serde 1.0.80 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)",
]
......@@ -368,21 +365,21 @@ name = "slab_allocator"
version = "0.3.1"
dependencies = [
"linked_list_allocator 0.6.3 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)",
"spin 0.4.9 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)",
"spin 0.4.10 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)",
]
[[package]]
name = "spin"
version = "0.4.9"
version = "0.4.10"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
[[package]]
name = "syn"
version = "0.15.15"
version = "0.15.21"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
dependencies = [
"proc-macro2 0.4.20 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)",
"quote 0.6.9 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)",
"proc-macro2 0.4.24 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)",
"quote 0.6.10 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)",
"unicode-xid 0.1.0 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)",
]
......@@ -391,7 +388,7 @@ name = "thread_local"
version = "0.3.6"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
dependencies = [
"lazy_static 1.1.0 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)",
"lazy_static 1.2.0 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)",
]
[[package]]
......@@ -404,7 +401,7 @@ dependencies = [
[[package]]
name = "ucd-util"
version = "0.1.2"
version = "0.1.3"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
[[package]]
......@@ -432,7 +429,7 @@ source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
[[package]]
name = "url"
version = "1.7.1"
version = "1.7.2"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
dependencies = [
"idna 0.1.5 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)",
......@@ -499,40 +496,40 @@ dependencies = [
"checksum if_chain 0.1.3 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)" = "4bac95d9aa0624e7b78187d6fb8ab012b41d9f6f54b1bcb61e61c4845f8357ec"
"checksum itertools 0.7.8 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)" = "f58856976b776fedd95533137617a02fb25719f40e7d9b01c7043cd65474f450"
"checksum itoa 0.4.3 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)" = "1306f3464951f30e30d12373d31c79fbd52d236e5e896fd92f96ec7babbbe60b"
"checksum lazy_static 1.1.0 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)" = "ca488b89a5657b0a2ecd45b95609b3e848cf1755da332a0da46e2b2b1cb371a7"
"checksum lazy_static 1.2.0 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)" = "a374c89b9db55895453a74c1e38861d9deec0b01b405a82516e9d5de4820dea1"
"checksum libc 0.2.43 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)" = "76e3a3ef172f1a0b9a9ff0dd1491ae5e6c948b94479a3021819ba7d860c8645d"
"checksum linked_list_allocator 0.6.3 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)" = "655d57c71827fe0891ce72231b6aa5e14033dae3f604609e6a6f807267c1678d"
"checksum matches 0.1.8 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)" = "7ffc5c5338469d4d3ea17d269fa8ea3512ad247247c30bd2df69e68309ed0a08"
"checksum memchr 2.1.1 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)" = "0a3eb002f0535929f1199681417029ebea04aadc0c7a4224b46be99c7f5d6a16"
"checksum percent-encoding 1.0.1 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)" = "31010dd2e1ac33d5b46a5b413495239882813e0369f8ed8a5e266f173602f831"
"checksum plain 0.2.3 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)" = "b4596b6d070b27117e987119b4dac604f3c58cfb0b191112e24771b2faeac1a6"
"checksum proc-macro2 0.4.20 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)" = "3d7b7eaaa90b4a90a932a9ea6666c95a389e424eff347f0f793979289429feee"
"checksum proc-macro2 0.4.24 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)" = "77619697826f31a02ae974457af0b29b723e5619e113e9397b8b82c6bd253f09"
"checksum pulldown-cmark 0.1.2 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)" = "d6fdf85cda6cadfae5428a54661d431330b312bc767ddbc57adbedc24da66e32"
"checksum quine-mc_cluskey 0.2.4 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)" = "07589615d719a60c8dd8a4622e7946465dfef20d1a428f969e3443e7386d5f45"
"checksum quote 0.6.9 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)" = "63b5829244f52738cfee93b3a165c1911388675be000c888d2fae620dee8fa5b"
"checksum quote 0.6.10 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)" = "53fa22a1994bd0f9372d7a816207d8a2677ad0325b073f5c5332760f0fb62b5c"
"checksum raw-cpuid 2.0.2 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)" = "13b844e4049605ff38fed943f5c7b2c691fad68d9d5bf074d2720554c4e48246"
"checksum raw-cpuid 4.0.0 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)" = "90e0d3209fac374e168cef2d8806dde7b31ef0ee82a965bcc0bec562c078a6f5"
"checksum regex 1.0.5 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)" = "2069749032ea3ec200ca51e4a31df41759190a88edca0d2d86ee8bedf7073341"
"checksum regex-syntax 0.6.2 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)" = "747ba3b235651f6e2f67dfa8bcdcd073ddb7c243cb21c442fc12395dfcac212d"
"checksum regex 1.0.6 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)" = "ee84f70c8c08744ea9641a731c7fadb475bf2ecc52d7f627feb833e0b3990467"
"checksum regex-syntax 0.6.3 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)" = "fbc557aac2b708fe84121caf261346cc2eed71978024337e42eb46b8a252ac6e"
"checksum rustc-demangle 0.1.9 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)" = "bcfe5b13211b4d78e5c2cadfebd7769197d95c639c35a50057eb4c05de811395"
"checksum rustc_version 0.2.3 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)" = "138e3e0acb6c9fb258b19b67cb8abd63c00679d2851805ea151465464fe9030a"
"checksum ryu 0.2.6 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)" = "7153dd96dade874ab973e098cb62fcdbb89a03682e46b144fd09550998d4a4a7"
"checksum ryu 0.2.7 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)" = "eb9e9b8cde282a9fe6a42dd4681319bfb63f121b8a8ee9439c6f4107e58a46f7"
"checksum scroll 0.9.2 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)" = "2f84d114ef17fd144153d608fba7c446b0145d038985e7a8cc5d08bb0ce20383"
"checksum semver 0.9.0 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)" = "1d7eb9ef2c18661902cc47e535f9bc51b78acd254da71d375c2f6720d9a40403"
"checksum semver-parser 0.7.0 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)" = "388a1df253eca08550bef6c72392cfe7c30914bf41df5269b68cbd6ff8f570a3"
"checksum serde 1.0.80 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)" = "15c141fc7027dd265a47c090bf864cf62b42c4d228bbcf4e51a0c9e2b0d3f7ef"
"checksum serde_derive 1.0.80 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)" = "225de307c6302bec3898c51ca302fc94a7a1697ef0845fcee6448f33c032249c"
"checksum serde_json 1.0.32 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)" = "43344e7ce05d0d8280c5940cabb4964bea626aa58b1ec0e8c73fa2a8512a38ce"
"checksum spin 0.4.9 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)" = "37b5646825922b96b5d7d676b5bb3458a54498e96ed7b0ce09dc43a07038fea4"
"checksum syn 0.15.15 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)" = "0a9c2bf1e53c21704a7cce1b2a42768f1ae32a6777108a0d7f1faa4bfe7f7c04"
"checksum serde_json 1.0.33 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)" = "c37ccd6be3ed1fdf419ee848f7c758eb31b054d7cd3ae3600e3bae0adf569811"
"checksum spin 0.4.10 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)" = "ceac490aa12c567115b40b7b7fceca03a6c9d53d5defea066123debc83c5dc1f"
"checksum syn 0.15.21 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)" = "816b7af21405b011a23554ea2dc3f6576dc86ca557047c34098c1d741f10f823"
"checksum thread_local 0.3.6 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)" = "c6b53e329000edc2b34dbe8545fd20e55a333362d0a321909685a19bd28c3f1b"
"checksum toml 0.4.8 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)" = "4a2ecc31b0351ea18b3fe11274b8db6e4d82bce861bbb22e6dbed40417902c65"
"checksum ucd-util 0.1.2 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)" = "d0f8bfa9ff0cadcd210129ad9d2c5f145c13e9ced3d3e5d948a6213487d52444"
"checksum ucd-util 0.1.3 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)" = "535c204ee4d8434478593480b8f86ab45ec9aae0e83c568ca81abf0fd0e88f86"
"checksum unicode-bidi 0.3.4 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)" = "49f2bd0c6468a8230e1db229cff8029217cf623c767ea5d60bfbd42729ea54d5"
"checksum unicode-normalization 0.1.7 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)" = "6a0180bc61fc5a987082bfa111f4cc95c4caff7f9799f3e46df09163a937aa25"
"checksum unicode-width 0.1.5 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)" = "882386231c45df4700b275c7ff55b6f3698780a650026380e72dabe76fa46526"
"checksum unicode-xid 0.1.0 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)" = "fc72304796d0818e357ead4e000d19c9c174ab23dc11093ac919054d20a6a7fc"
"checksum url 1.7.1 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)" = "2a321979c09843d272956e73700d12c4e7d3d92b2ee112b31548aef0d4efc5a6"
"checksum url 1.7.2 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)" = "dd4e7c0d531266369519a4aa4f399d748bd37043b00bde1e4ff1f60a120b355a"
"checksum utf8-ranges 1.0.2 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)" = "796f7e48bef87609f7ade7e06495a87d5cd06c7866e6a5cbfceffc558a243737"
"checksum version_check 0.1.5 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)" = "914b1a6776c4c929a602fafd8bc742e06365d4bcbe48c30f9cca5824f70dc9dd"
"checksum winapi 0.3.6 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)" = "92c1eb33641e276cfa214a0522acad57be5c56b10cb348b3c5117db75f3ac4b0"
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment