Commit ad6eab57 authored by Jeremy Soller's avatar Jeremy Soller
Browse files

Merge branch 'da-chat-wording-fix' into 'master'

Fix typo in Community/chat (da)

See merge request redox-os/website!242
parents c6755d17 977b73c9
Pipeline #7851 passed with stage
in 30 seconds
......@@ -8,7 +8,7 @@ Denne side tilstræber at forklare hvordan fællesskabet omkring Redox OS er org
<a id="chat"></a>
## [Chat](https://chat.redox-os.org)
Den hurtigste og mest åbne måde form for kommunikation med Redox-teamet er via vores chatserver. Foreløbig er den eneste måde at få en invitation ved at sende en forespørgsel pr. e-mail til info@redox-os.org, hvilket kan tage lidt tid, da det ikke er automatiseret. Skriv blot at du gerne vil deltage i chatten. Vi arbejder på en bedre måde at gøre dette, men det er den bedste måde lige nu.
Den hurtigste og mest åbne form for kommunikation med Redox-teamet er via vores chatserver. Foreløbig er den eneste måde at få en invitation ved at sende en forespørgsel pr. e-mail til info@redox-os.org, hvilket kan tage lidt tid, da det ikke er automatiseret. Skriv blot at du gerne vil deltage i chatten. Vi arbejder på en bedre måde at gøre dette, men det er den bedste måde lige nu.
<a id="forum"></a>
## [Forum](https://discourse.redox-os.org/)
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment